Generatie Identiteit is een pan-Europese, patriottische jeugdbeweging die zich inzet voor de Europese waarden door middel van vreedzaam en geweldloze actievoeren, politieke opvoeding en gemeenschaps- en culturele activiteiten. Daarbij willen we bewustzijn creëren binnen de pre-politieke gebieden voor een patriottische waardebasis. De cruciale vragen van de 21ste eeuw zullen vooral worden gesteld op het gebied van identiteitspolitiek. Tegelijkertijd moeten we, als patriottische Europeanen, onvermijdelijk erkennen dat demografische omstandigheden zich ontwikkelen ten nadele van de inheemse bevolking en dat we zonder politieke heroverweging tal van etnische, culturele en religieuze conflicten verwachten. We houden ons bezig met het behoud van het culturele erfgoed dat ons land en het Europese continent vele millennia heeft gevormd. We willen deze keten niet doorbreken, maar zien het als een mandaat om te vechten voor een vreedzame en veilige toekomst binnen Europa. We willen onze traditionele etnisch culturele keten voortzetten.

De menselijke identiteit wordt gevormd door een complex web van verschillende historische, biografische, culturele, religieuze en sociale contexten. In verschillende stadia van onze persoonlijke socialisatie komen karakteristieke kenmerken van onze identiteit naar voren. Er is altijd een interactie tussen het individu en de collectieve identiteit. Een collectief kenmerk van onze identiteit is het etnisch-culturele aspect, dat de kern vormt van politieke actie voor ons en voor het behoud en het behoud waarvan wij als de Identitaire Beweging dagelijks actief zijn. Wij geloven dat elke natie op aarde zich onderscheidt door zijn bijzondere diversiteit en altijd uniek is in zijn manier van leven, waarden, cultuur, afkomst, religie en sociale praktijken.

In de 21ste eeuw is het verlangen naar etno-culturele identiteit sterker dan ooit tevoren. De perceptie van de ‘ander’ is maakt altijd deel uit van de waarneming van een ‘wij’. Alleen degenen die een eerlijke en oprechte relatie tussen ‘wij’ en ‘zij’ definiëren, kunnen tegelijkertijd de ander openlijk en met waardering in verscheidenheid ontmoeten. Het identitair zijn is een uitrdrukking van patriotisme die al het racisme en chauvinisme die voorkomen in extreme uitrrukkingen van vaderlandsliefde volledig verwerpt. Deze vorm van patriotisme legt de nadruk op het feit dat eigen identiteit niet kan bestaan wanneer het bestaan van andere identiteiten niet aanvaard word. Omdat dan het ‘ene’ niet meer kan onderscheiden worden van het ‘andere’, wat precies de definitie van ‘identiteit’ is.

De etnische en culturele kant van onze identiteit zijn beiden evenwaardig voor ons. We wijzen de overdreven nadruk van een gedeeltelijk aspect van identiteit af. De etnische en culturele identiteit is altijd opgegroeid in een symbiose, waardoor in de geschiedenis de basismarkeringen zijn ontstaan ​​die blijven groeien.

Identiteit vindt plaats op verschillende niveaus: op regionaal niveau wordt dit gekenmerkt door de onmiddellijke lokale verbondenheid met de eigen stad of dorp. Dialecten, en regionale geschiedenis kenmerken deze identiteit in het bijzonder.

Op het volgende niveau volgt de nationale identiteit. Dit wordt gekenmerkt door de directe verbinding met een volk of een staat. Het vertegenwoordigt een alomvattend identificatiekader dat wordt gekenmerkt door sociale, linguïstische en culturele reguleringssystemen die uiteindelijk op regionaal niveau concreter worden. We verwerpen de verabsolutering van dit identiteitsdomein tot een dogmatisch nationalisme als identiteitsbeweging. Het nationale identiteitsniveau benadrukt en promoot altijd de directe en levensechte verbinding met de regionale identiteit. Alle niveaus van identiteit samengevat creëren een raamwerk dat op elkaar voortbouwt en elkaar aanvult.

Op het derde niveau volgt de beschavingsidentiteit, die voor ons concreet wordt weerspiegeld in de Europese identiteit. Op basis van afkomst, geschiedenis en cultuur delen we allemaal een gemeenschappelijke erfenis en lotsbestemming gedeeld door alle Europeanen, waarvan de nadruk en het bewustzijn des te meer nodig zijn omdat de huidige ontwikkelingen van invloed zijn op ons continent en Europa’s geschiedenis altijd wordt gevormd door culturele uitwisseling en complementariteit.

De straten zijn de voornaamste omgevingen waar we actief zijn. Doormiddel van creative en symbolische acties die we op zo profesioneel mogelijke manier organiseren in openbare ruimtes beinvloeden we het publiek opinie. Wij zijn de voorgarde die dient als speerpunt voor de belangerijkste problemen van onze generatie. Migratie, identiteit en vrijemeningsuiting. Al veel te lang heeft het linkse establissement de openbare ruimten bezet en publiek opinie gedomineerd. Als patriottische avant-garde jeugd beweging maken we het pad vrij zodat patriottische politieke partijen, het grove werk kunnen doen eens zij daarvoor in de posities in genomen hebben.

We staan zelfverzekerd op en confronteren de besluitvormers en elites die met hun politieke mislukkingen onze generatie tot leven hebben gebracht. We doorbreken de misleidende consensus en vallen hun eigen comfortzones binnen. Tegelijkertijd creëren we alternatieve onderwijskansen die ook jonge mensen praktische toepassingshulpmiddelen bieden op het gebied van politiek activisme en campagnes, waardoor ze hun talenten effectief kunnen ontwikkelen.

Nee. Onze kritiek en onze politieke acties zijn niet gericht tegen de immigranten en vluchtelingen als individuen of groepen. Deze worden net zo getroffen door de verwoestende gevolgen van de huidige politiek als de inheemse bevolking. Sommige van hun landen worden gebombardeerd om geostrategische en economische redenen, en hun goed opgeleide geest wordt in de ban gedaan, hun huizen vernietigd en de wederopbouw onmogelijk gemaakt. Ze worden gelokt door valse beloften over de gevaarlijke migratie die velen van hen niet overleven. Net als wij worden ze behandeld als ontworteld menselijk materiaal dat willekeurig wereldwijd kan worden verplaatst om lonen te drukken, nieuwe consumenten te creëren of andere landen geostrategisch te destabiliseren.

Net als wij zijn deze mensen schaakstukken op het gebied van globalisering en slachtoffers van de gevolgen van hun onrealistische beeld van de mensheid. Daarom is ons protest altijd gericht tegen degenen die verantwoordelijk zijn in de politiek – dat van zowel inboorlingen als migranten – opofferen aan hun eigen ideologische of economische belangen. Het zijn de politieke en sociale elites die ongecontroleerde massale immigratie blijven voortdrijven door valse maatregelen. Uit dit besef volgt dat we niet in het vereenvoudigen van protestpatronen tegen de immigranten zelf of zelfs in xenofobische aanvallen, maar de echte verantwoordelijken duidelijk identificeren en hen in de focus van ons activisme plaatsen.

We zien onszelf als een buitenparlementaire oppositiebeweging. Als patriottische actiegrope nemen we deel aan het vormgeven van de publieke opinie in dit land en behandelen we centrale bezwaren in de context van identiteits- en immigratiebeleid door middel van acties, campagnes en politiek educatief werk. Daarbij zijn we altijd onafhankelijk van partijen. Wij bieden jonge mensen een vreedzame politieke ruimte om hun ongenoegen in de omstandigheden in dit land effectief ene geweldloos te kanaliseren. Daarom doen we niet mee van geprefabriceerde politieke coördinaten van links en rechts. Patriottisme, solidariteit en kameraadschap zijn voor ons centrale waarden voor sociale begeleiding, waarvoor geen politieke sjablonen nodig zijn. De toewijding aan de eigen identiteit is een natuurlijke basisconsensus voor ons, waarvoor geen partijprogramma’s nodig zijn.

Als een geregistreerde vereniging financieren we onszelf door de giften en steun van onze sympathisanten en de financiële en idealistische offers van onze activisten op de eerste rij. Als je ook patriottisch jeugdwerk wilt ondersteunen en de jongeren op het activistische front wilt ondersteunen, kun je dat doen met een kleine gift op de volgende bankrekening:

Ontvanger: Generatie Identiteit VZW

IBAN: BE34 9733 6256 2590

BIC: ARSPBE22

GEBRUIK: Donatie

Hiermee bedoelen we het veelvoud der volkeren. Het is ons positieve tegenvoorstel op het principe van ‘één wereld, één mensheid’. Alle volkeren op aarde hebben het recht tot zelfbeschikking. Het recht om te bepalen dat zij een volk zijn, bepalen van eigen lotsbestemming. Ongeacht globalizering eigen tradities, normen en waarden trachten te behouden. Kortom, het recht om volgens eigen manier van leven te leven. We respecteren dit recht voor alle volkeren ter wereld. We pleiten ervoor dat alle volkeren ter wereld dan ook het recht tot zelfbeschikking van de Europese volkeren te respecteren.

Etnopluralisme word vaak gemisinterpreteerd. We worden ervan beschuldigd te staan voor een verdeeldheid of apartheidspolitiek. Ons antwoord daarop is dat wij ons slechts afkeren van de homogeniseringspolitiek van de generatie Mei 1968. Wij pleiten voor ware diversiteit. Diversiteit van culturen en volkeren.