Een Vraag aan Bart De Wever: Onze Mening

Bart De Wever organiseerde op 27 september een Facebook Live evenement waar men vragen kon stellen aan de huidige burgemeester van Antwerpen.

Facebook Live Event Bart De Wever

Bart De Wever
Bart De Wever

Op minuut 11:55 werd onze vraag eruit gepikt en zette deze een zeer interessante repliek van Bart De Wever in motie.

In deze post geven we onze mening over het antwoord van Bart De Wever.

Voor zij die liever tekst lezen dan de video te bekijken kan u hieronder de getranscribeerde versie van het betreffende stuk terugvinden.

 

Bart De Wever:In elke godsdienst zit een zeker spanningsveld met de verlichting, de cultuur van vrijheid en gelijkheid die altijd maar verder doorgaat. We zien dat die waarden sterk bewegen in Europa, in de goede richting; meer gelijkheid, meer vrijheid, meer tolerantie voor seksuele vrijheid, positie van man en vrouw, positie van kinderen in een gezin, van een groep tot het individu, individuele vrijheid, …

GI: Het klopt dat deze waarden sterk bewegen in Europa, maar wij zijn van mening dat dit allesbehalve in de goede richting gebeurt. We zijn aangekomen in een stadium waarin de gevolgen van het doordrijven van deze waarden zich duidelijk manifesteert. De excessen die deze waarden intrinsiek altijd al in zich hadden barsten nu stilaan uit hun voegen.

Het grote probleem zit hem in het feit dat deze waarden, wanneer ze tot hun uiterste worden doorgetrokken, desastreus zijn voor de overlevingskansen van een samenleving en de gezondheid van de individuen die er deel van uitmaken.

De ultieme vrijheid is de vrijheid van eender welk gezag. De vrijheid om zich alles te kunnen permitteren zolang men niet ‘gepakt’ wordt. De vrijheid om zich boven zijn eigen biologische realiteit te heffen. Er is geen meerwaarde van eender welk soort grenzen wanneer de ultieme vrijheid een kernwaarde is.

De ultieme gelijkheid verheft elk kind tot evenwaardig aan een volwassene. De ultieme gelijkheid ontkent de eigenheid van een bevolkingsgroep. De ultieme gelijkheid ontkent de uniciteit van eender welke persoon. De ultieme gelijkheid is de totale ontkenning van de identiteit. Vader- en moederschap wordt compleet verwaterd tot het zogenaamde genderneutrale ouderschap. Geslacht wordt irrelevant. En zelfs dan… Het is niet ondenkbaar dat gelijkheid tussen mens en dier binnenkort op ons afkomt.

De ultieme broederlijkheid ontkent wederom de verschillen die er tussen mensen en groepen bestaan. De ultieme broederlijkheid maakt geen onderscheid tussen criminaliteit of weldaad. Wat mensen uniek en anders maakt wordt door deze twee ‘kernwaarden’ afgedaan als het kwade onder het mom van racisme. De realiteit van ons bestaan wordt op de meest flagrante manier ontkent.

Het feit dat deze waarden de werking van de universele wetten der natuur en het goede beheer van een samenleving zo schenden is al erg genoeg op zich. Daar stopt het echter niet. Met de erosie van ons katholieke geloof is de laatste tegenwerkende kracht gesneuveld. De afgelopen 100 jaar hebben we de tendensen gezien die zich afspelen wanneer de waarden van de verlichting vrij spel beginnen krijgen.

Communisme, met meer slachtoffers op zijn geweten dan eender welke andere ideologie uit de 20e eeuw, is uiteindelijk niets anders dan een verbasterde maatschappelijke poging tot ultieme (economische) gelijkheid.

Wie oprecht en ten gronde beschouwt wat voor een kolossaal destructief vermogen de waarden van de verlichting met zich meebrengen kan simpelweg niet constateren dat het verder ongebreideld nastreven van deze waarden een goede zaak is.

Overmatige seksuele losbandigheid, transgenderisme, totale vrijheid die ontaard in plat consumerisme en zelfdestructief gedrag, gebrek aan zingeving en identiteit, totalitair groepsbewind onder de noemer antiracisme of -fascisme, compleet onvermogen om bepaalde problemen bij de naam te noemen, de de facto opheffing van grenzen en onderscheid, …

Al deze zaken zijn gevolgen van de tendens die zich nu al enkel honderden jaren aan het ontvouwen is. De meesten onder hen zijn wetenschappelijk bewezen pathologisch en leiden op termijn tot miserie en verderf.

Ja, de waarden van de verlichten hebben hun plaats, maar niet bovenaan de pyramide. Er is een kader nodig waarop deze waarden geënt moeten worden om werkelijk tot een gezonde samenleving te komen. Een kader dat er momenteel niet is en steeds meer zal worden tegengewerkt precies vanuit het nastreven van deze dodelijk onzinnige waarden.

Het feit dat Bart vindt dat het de goede richting uitgaat met deze waarden vinden we dan ook zeer onrustwekkend.

  

Bart De Wever:Binnen de Islam ligt dat enigszins anders, daar is meer gelovigheid, die godsdienst heeft meer impact op mensen, dus het is een kwestie van aantallen. Je gaat meer wrijving krijgen met een verlichte samenleving binnen die godsdienst, die in Europa grote getallen van volgelingen heeft gekregen en natuurlijk kijken mensen daar met een zekere onrust naar. Als die getallen toenemen, zijn dat dan nog de normen en waarden van de verlichting zoals wij die kennen of gaat de klok worden teruggedraaid? Gaan we terug debatten hebben over homoseksualiteit, over man en vrouw, over hoofddoeken en boerkini’s, …? Debatten die we eigenlijk niet wilden, waarvan we hoopten dat die achter ons lagen en die we morgen terug moeten voeren.

GI: De grote aantrekkingskracht van de Islam is net dat deze niet meestapt in het pathologische verhaal van de waarden van de verlichting. Onvermijdelijk treedt er een wisselwerking op tussen twee stromingen omdat ze zo prominent aanwezig zijn in onze huidige maatschappij, maar in de kern blijft de Islam onaangetast. Hun boek, de Koran, blijft immers per definitie ongekrenkt.

Het is onvermijdelijk dat wij die debatten terug gaan voeren. Het is ook onvermijdelijk dat al wie de Islam serieus neemt, inziet dat deze debatten slechts schijn zijn. Ze zijn nodig om goede wil te tonen, maar verliezen al hun waarde wanneer het tonen van goede wil niet meer aan de orde hoeft te zijn. Meer precies, wanneer diepgelovige moslims in dergelijke getale aanwezig zijn dat zij niet meer hoeven te vrezen voor represailles wanneer zij deze waarden flagrant met de voeten treden.

Tegelijkertijd worden deze debatten vanuit onze zijde met oprechte goede wil gevoerd vanuit de oneindige naïviteit dat de waarden die wij uitdragen ook maar een greintje kracht of authoriteit met zich meedragen. De Westerse wereld is zelf een doodsparteling aan het doormaken die nu al meer dan 100 jaar duurt. Het idee dat men van buitenaf naar onze opeenstapeling van zelfdestructief gedrag kijkt en denkt “hier zit echt wel iets in, ik denk dat we beter opdoeken en hun model nastreven”, kan men onmogelijk oprecht serieus nemen.

In plaats van tijd en energie te steken in het voeren van dit soort debatten zou men beter focussen op het nadenken over een kader waarin we deze waarden
optimaal tot hun recht laten komen zonder dat we er zelf onder lijden, zowel op individueel als maatschappelijk vlak.

  

Bart De Wever:Men ziet ook dat de eerste generatie die aankwam veel minder gelovig is dan de vierde generatie, waardoor mensen de indruk hebben dat we niet vooruit, maar eerder achteruit gaan. Dat zijn debatten die in heel Europa mensen wel bezighouden en veel meer dan men denkt. Identiteit is iets dat heel erg belangrijk is en als mensen aanvoelen dat die onder druk staat, dan gaat dat hen zeer naar het hart. Daar moeten we ook klare wijn in schenken en proberen daar op een positieve manier mee aan de slag te gaan. De uitdaging voor ons is dat wij nooit onze positieve ideeën over identiteit mogen omzetten in wrok tegen andere mensen. Dat is iets wat je in Europa ook overal ziet opkomen; populistisch rechts en racistische gedachten vanuit een soort angst en wrok die natuurlijk ook niet gezond is. Ik denk dat we daar de komende decennia nog zoet mee zullen zijn.

GI: Bart slaat hier de nagel op de kop. Identiteit is cruciaal. We zijn het ook volledig eens dat de enige waardige vorm van identiteitsbeleving uitgaat van een liefde voor het eigene, zonder wrok of angst voor wat anders is.

Het is echter zo dat oprechte liefde soms dwingt tot het nemen van harde maatregelen. Maatregelen die momenteel helaas in de verste verte niet genomen worden. Hierdoor verhoogt jammer genoeg de kans dat mensen zich laten vangen in het net van angst en wrok, met alle gevolgen van dien.

Als de huidige maatschappelijke trends zich doorzetten  is de kans groot dat we nog niet eens aan het begin staan van de verbittering, polarisering en radicalisering die ons te wachten staat. Daar zullen we inderdaad nog zeer zoet mee zijn…

   

Bart De Wever:Ik denk dat je als burgemeester van een grote stad bij uitstek goed geplaatst bent om te proberen dat idee van een stadsgemeenschap, die dan onderdeel is van een grotere gemeenschap, gezond te houden door de leidcultuur voorop te zetten. Dat is iets wat ook onder druk staat. Als wij zeggen dat de waarden van de verlichting, die vrijheid en gelijkheid, het kompas is waarmee we naar de toekomst willen varen; van wie we geweest zijn, wie we zijn en wie we willen worden, dan moeten we die waarden ook in onze publieke cultuur durven vooropstellen […]

GI: We zijn het grofweg eens met de redenering, maar helaas is deze strategie momenteel uitermate kansloos.

Het grote probleem van onze huidige leidcultuur is, zoals hierboven reeds vermeld, dat wij geen kader hebben dat de waarden plaatst, alsook onze eigen identiteit ten volle onderschrijft en een volwaardig spiritueel luik biedt. Het is op te veel vlakken fundamenteel ontoereikend.

Onze huidige leidcultuur is een schil van wat een sterke gezonde leidcultuur moet voorstellen. Het idee dat de onze momenteel krachtig genoeg is om mensen met een andere etniciteit te verleiden is niet realistisch en op termijn zelfs gevaarlijk. We merken eerder dat we zelfs onze eigen autochtone bevolking slechts met meer en meer moeite kunnen overtuigen van onze zogenaamde eigen leidcultuur…

  

Bart De Wever:Wel, ik denk dat dat juist is. We moeten dat erkennen, 48% is nu van vreemde origine in Antwerpen, maar bij de jongste cohorten, van 0 tot 9 jaar stijgt dat naar 60% dus je ziet naar waar we onderweg zijn en die stad wordt een soort archipel. 177 nationaliteiten, binnen die nationaliteiten dikwijls ook nog eens verschillende groepen, talen, overtuigingen en religies, dus dat is heel moeilijk om dat te gaan behappen.

GI: Wanneer we de omvang van deze realiteit optellen bij de hierboven gemaakte analyse wordt dit snel veel meer dan slechts een politiek electoraal probleem. Wij zijn van mening dat dit soort bevolkingsvervanging de grootste existentiële dreiging met zich mee zal brengen van het laatste millennium. Niet slechts in Antwerpen of Vlaanderen, maar in heel Europa. Het is onze generatie die geconfronteerd zal worden met het volle gewicht van deze onwaarschijnlijke werkelijkheid.

  

Bart De Wever:“En natuurlijk, een verhaal waarbij je die Vlaamse identiteit vooropzet en linkse partijen al zeggen “Ja maar, dat is eigenlijk al racisme, die Vlaamse identiteit.”, dat is geen evidente context om mensen aan te spreken en te verbinden. Maar ik vind niet dat we achteruit moeten gaan, we moeten zelf ook in de vooruitgang geloven en optimistisch zijn dat mensen kunnen geëmancipeerd worden, dat onze identiteit een warm aanbod is, een deken waar mensen samen onder kunnen leven en een nieuwe synthese kunnen maken waarbij Vlaanderen zal veranderen, ongetwijfeld. De nieuwkomer zal niet verdwijnen maar onderdeel worden van een synthese, van een club die we terug zien als een groep van spelers die dezelfde basisregels respecteert. Als we daar niet in geloven staan we er heel slecht voor. ”

GI: Links is een fenomeen dat zich voedt met de excessen van de waarden van de verlichting. In plaats van zich voornamelijk door gezond verstand te laten leiden, werpen zij hun lot in de handen van vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid en diversiteit. Al wie niet mee gaat in hun waanideeën zijn voor hen een gevaar en verdienen het dus gedemoniseerd te worden. Ironisch genoeg zijn zij dus net de meest vooruitstrevende voorstanders van de befaamde waarden van de verlichting.

Zoals hierboven vermeld achten wij het -in het huidige klimaat- volstrekt onrealistisch om te hopen op een synthese van nieuwkomers en autochtone Vlamingen als grondslag voor het Vlaanderen en Europa van de toekomst.

Wie een volwaardige zin voor etnische eigenheid heeft, kan gewoonweg niet oprecht gecharmeerd worden door het maatschappelijke verhaal dat Vlaanderen en bij uitbreiding Europa momenteel te bieden heeft. Er is geen spiritualiteitsbeleving, geen volwaardig uitgedragen identiteit en een pathologische drang naar de zogenaamde kernwaarden van de verlichting.

Willen we de Vlaamse en Westerse beschaving echt een realistische en gezonde toekomst bieden, is er nog aanzienlijk wat werk aan de winkel. Het vergt moed om te erkennen dat we er inderdaad heel slecht voorstaan op dit moment, maar dat maakt het des te meer de moeite waard om er vol voor te gaan.

Het is aan onze generatie om onze identiteit terug op een positieve en diepgaande manier uit te dragen vanuit een oprechte omarming van dat wat ons als Vlaming en Europeaan eigen is.

Het is aan ons om de volle omvang van de uitdagingen die op ons afkomen te erkennen en te confronteren.

Het is aan ons als Generatie Identiteit.

  

cropped-cropped-blauwe-lambda.png

 
  
 
  

  
 

Volledige getranscribeerde tekst van minuut 11:55 tot 17:04 van het filmpje:

  

Interviewer: We kregen ook enkele vragen over de Islam. Volgens Louis Rombouts valt het standpunt van de N-VA als volgt samen te vatten: er is geen probleem mét de Islam, maar wel binnen de Islam. Bent u daarmee akkoord?

Bart De Wever: Dat is kort samengevat wel een toestand die ik kan erkennen. In elke godsdienst zit een zeker spanningsveld met de verlichting, de cultuur van vrijheid en gelijkheid die altijd maar verder doorgaat. We zien dat die waarden sterk bewegen in Europa, in de goede richting; meer gelijkheid, meer vrijheid, meer tolerantie voor seksuele vrijheid, positie van man en vrouw, positie van kinderen in een gezin, van een groep tot het individu, individuele vrijheid, … Veel godsdiensten hebben een wereldbeeld dat als je dat strikt gaat volgen niet parallel spoort met die waarden en niet evolueert. Dan is natuurlijk de vraag: wat is de impact van die godsdienst op de gelovigen?

In het Christendom zie je dat die impact heel klein is. De God van het Christendom is voor de meeste mensen een gezellige God geworden. Je viert Kerstmis, je gaat chocolade eieren rapen met Pasen, … Maar het idee dat die God nog zegt met wie je mag slapen, dat homoseksualiteit niet kan -wat hij officiëel in Rome nog zegt- … Het idee dat mensen zich dat nog aantrekken, dat bestaat niet meer. Laat staan dat God morgen zegt dat vrouwen zich moeten bedekken, dan zouden mensen zich gewoon afkeren van die godsdienst.

Binnen de Islam ligt dat enigszins anders, daar is meer gelovigheid, die godsdienst heeft meer impact op mensen, dus het is een kwestie van aantallen. Je gaat meer wrijving krijgen met een verlichte samenleving binnen die godsdienst, die in Europa grote getallen van volgelingen heeft gekregen en natuurlijk kijken mensen daar met een zekere onrust naar. Als die getallen toenemen, zijn dat dan nog de normen en waarden van de verlichting zoals wij die kennen of gaat de klok worden teruggedraaid? Gaan we terug debatten hebben over homoseksualiteit, over man en vrouw, over hoofddoeken en boerkini’s, …? Debatten die we eigenlijk niet wilden, waarvan we hoopten dat die achter ons lagen en die we morgen terug moeten voeren.

Men ziet ook dat de eerste generatie die aankwam veel minder gelovig is dan de vierde generatie, waardoor mensen de indruk hebben dat we niet vooruit, maar eerder achteruit gaan. Dat zijn debatten die in heel Europa mensen wel bezighouden en veel meer dan men denkt. Identiteit is iets dat heel erg belangrijk is en als mensen aanvoelen dat die onder druk staat, dan gaat dat hen zeer naar het hart. Daar moeten we ook klare wijn in schenken en proberen daar op een positieve manier mee aan de slag te gaan. De uitdaging voor ons is dat wij nooit onze positieve ideeën over identiteit mogen omzetten in wrok tegen andere mensen. Dat is iets wat je in Europa ook overal ziet opkomen; populistisch rechts en racistische gedachten vanuit een soort angst en wrok die natuurlijk ook niet gezond is. Ik denk dat we daar de komende decennia nog zoet mee zullen zijn.

  

Interviewer: Er is een probleem binnen de Islam, je erkent dat ook grotendeels, maar kan je daar als burgemeester ook iets aan doen? Heb je daar vat op?

Bart De Wever: Ik denk dat je als burgemeester van een grote stad bij uitstek goed geplaatst bent om te proberen dat idee van een stadsgemeenschap, die dan onderdeel is van een grotere gemeenschap, gezond te houden door de leidcultuur voorop te zetten. Dat is iets wat ook onder druk staat. Als wij zeggen dat de waarden van de verlichting, die vrijheid en gelijkheid, het kompas is waarmee we naar de toekomst willen varen; van wie we geweest zijn, wie we zijn en wie we willen worden, dan moeten we die waarden ook in onze publieke cultuur durven vooropstellen en zeggen “Dit is de regel. U mag anders denken, u mag individueel anders zijn, er is geen dwang, maar besef in de publieke ruimte dat uw individuele overtuiging, uw identiteit u daarom geen voorrecht geven. Besef dat een neutrale overheid niets met racisme te maken heeft. Besef dat de school geen verlengstuk is van de living thuis maar een voorkamer van de samenleving en dat daar andere regels kunnen gelden.” Dat zijn dingen die heel erg belangrijk zijn denk ik en waar ik zie dat de linkse partijen eigenlijk gewoon de witte vlag uitsteken en iedereen de vrije baan willen geven, bevestigen in afkomst, bevestigen in slachtofferschap, … Dat lijkt mij zeker voor die mensen zelf het aller slechtste dat je hen kan geven.

  

Interviewer: In Antwerpen zit je met een bevolking waarvan bijna de helft afkomstig is vanuit een ander land of een ander origine. Steven Vandegaer vraagt zich af of dat het voor jou niet moeilijker maakt om stemmen te halen?

Bart De Wever: Wel, ik denk dat dat juist is. We moeten dat erkennen, 48% is nu van vreemde origine in Antwerpen, maar bij de jongste cohorten, van 0 tot 9 jaar stijgt dat naar 60% dus je ziet naar waar we onderweg zijn en die stad wordt een soort archipel. 177 nationaliteiten, binnen die nationaliteiten dikwijls ook nog eens verschillende groepen, talen, overtuigingen en religies, dus dat is heel moeilijk om dat te gaan behappen. En natuurlijk, een verhaal waarbij je die Vlaamse identiteit vooropzet en linkse partijen al zeggen “Ja maar, dat is eigenlijk al racisme, die Vlaamse identiteit.”, dat is geen evidente context om mensen aan te spreken en te verbinden. Maar ik vind niet dat we achteruit moeten gaan, we moeten zelf ook in de vooruitgang geloven en optimistisch zijn dat mensen kunnen geëmancipeerd worden, dat onze identiteit een warm aanbod is, een deken waar mensen samen onder kunnen leven en een nieuwe synthese kunnen maken waarbij Vlaanderen zal veranderen, ongetwijfeld. De nieuwkomer zal niet verdwijnen maar onderdeel worden van een synthese, van een club die we terug zien als een groep van spelers die dezelfde basisregels respecteert. Als we daar niet in geloven staan we er heel slecht voor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s